Політика конфіденційності та обробки персональних даних
1. Загальні положення
Справжня політика обробки персональних даних складена згідно зі статтею 7 Закону України “Про захист персональних даних” і визначає порядок обробки персональних даних і заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, які вживаються Unitbud (далі - Оператор).
1.1 Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина під час обробки його персональних даних, зокрема захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
1.2 Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://unitbud-1.com.ua.
2. основні поняття, що використовуються в Політиці
2.1 Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.
2.2 Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).
2.3 Веб-сайт - сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://unitbud-1.com.ua.
2.4 Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку.
2.5 Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб'єкту персональних даних.
2.6 Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що вчиняються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витяганням, використанням, переданням (поширенням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.
2.7 Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, які самостійно або спільно з іншими особами організовують та/або здійснюють оброблення персональних даних, а також визначають мету оброблення персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробленню, дії (операції), які вчиняються з персональними даними.
2.8 Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається Користувачеві веб-сайту https://unitbud-1.com.ua.
2.9. Персональні дані, дозволені суб'єктом персональних даних для поширення, - персональні дані, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб'єктом персональних даних шляхом надання згоди на обробку персональних даних, дозволених суб'єктом персональних даних для поширення в порядку, передбаченому Законом про персональні дані (далі - персональні дані, дозволені для поширення).
2.10. Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту https://unitbud-1.com.ua.
2.11. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб.
2.12. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передання персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, зокрема оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.
2.13 Транскордонне передання персональних даних - передання персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі.
2.14. Знищення персональних даних - будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та/або знищуються матеріальні носії персональних даних.
3. основні права та обов'язки Оператора
3.1 Оператор має право:
- отримувати від суб'єкта персональних даних достовірну інформацію та/або документи, що містять персональні дані;
- у разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних, а також, направлення звернення з вимогою про припинення обробки персональних даних, Оператор має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених у Законі про персональні дані;
- самостійно визначати склад і перелік заходів, необхідних і достатніх для забезпечення виконання обов'язків, передбачених Законом про персональні дані та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами, якщо інше не передбачено Законом про персональні дані або іншими законами.
3.2 Оператор зобов'язаний:
- надавати суб'єкту персональних даних на його прохання інформацію, що стосується обробки його персональних даних;
- організовувати обробку персональних даних у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- відповідати на звернення і запити суб'єктів персональних даних та їхніх законних представників відповідно до вимог Закону про персональні дані;
- повідомляти в уповноважений орган із захисту прав суб'єктів персональних даних за запитом цього органу необхідну інформацію протягом 10 днів з дати отримання такого запиту;
- публікувати або іншим чином забезпечувати необмежений доступ до цієї Політики щодо обробки персональних даних;
- вживати правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних;
- припинити передачу (розповсюдження, надання, доступ) персональних даних, припинити обробку та знищити персональні дані в порядку і випадках, передбачених Законом про персональні дані;
- виконувати інші обов'язки, передбачені Законом про персональні дані.
4. основні права та обов'язки суб'єктів персональних даних
4.1 Суб'єкти персональних даних мають право:
- отримувати інформацію, що стосується обробки його персональних даних, за винятком випадків, передбачених законами. Відомості надаються суб'єкту персональних даних Оператором у доступній формі, і в них не повинні міститися персональні дані, що належать до інших суб'єктів персональних даних, за винятком випадків, коли є законні підстави для розкриття таких персональних даних. Перелік інформації та порядок її отримання встановлено Законом про персональні дані;
- вимагати від оператора уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав;
- висувати умову попередньої згоди при обробці персональних даних з метою просування на ринку товарів, робіт і послуг;
- на відкликання згоди на обробку персональних даних, а також, на направлення вимоги про припинення обробки персональних даних;
- оскаржити до уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних або в судовому порядку неправомірні дії або бездіяльність Оператора при обробці його персональних даних;
- на здійснення інших прав, передбачених законодавством України.
4.2 Суб'єкти персональних даних зобов'язані:
- надавати Оператору достовірні дані про себе;
- повідомляти Оператору про уточнення (оновлення, зміну) своїх персональних даних.
4.3 Особи, які передали Оператору недостовірні відомості про себе, або відомості про іншого суб'єкта персональних даних без згоди останнього, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
5. Принципи обробки персональних даних
5.1 Обробка персональних даних здійснюється на законній і справедливій основі.
5.2 Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей. Не допускається обробка персональних даних, несумісна з цілями збору персональних даних.
5.3 Не допускається об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється в цілях, несумісних між собою.
5.4 Обробці підлягають лише персональні дані, які відповідають цілям їх обробки.
5.5 Зміст і обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Не допускається надмірність оброблюваних персональних даних по відношенню до заявлених цілей їх обробки.
5.6 Під час обробки персональних даних забезпечується точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність щодо цілей обробки персональних даних. Оператор вживає необхідних заходів та/або забезпечує їх вжиття щодо видалення або уточнення неповних чи неточних даних.
5.7 Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дає змогу визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі оброблення персональних даних, якщо строк зберігання персональних даних не встановлений законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних. Оброблювані персональні дані знищуються або знеособлюються після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законом.
6. Цілі обробки персональних даних
Ваші персональні дані використовуються з метою забезпечення надання Інтернет-сервісів Сайту, обміну інформацією/новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно та на виконання законів України (але не виключно): “Про захист персональних даних”, “Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних”, “Про інформацію”, “Про рекламу”, “Про телекомунікації”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, НД ТЗІ 2.5-010-03″. Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу”, а також нормативно-правових та інших локальних актів, що регулюють нашу діяльність.
7. Умови доступу до персональних даних
Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої власниками персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог законодавства.
Суб’єкт персональних даних має право на отримання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови надання інформації, встановлених законом.
Відстрочення доступу суб’єкта персональних даних до своїх персональних даних не допускається. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.
Рішення про відстрочення або відмову в доступі до персональних даних може бути оскаржене в суді. Якщо запит зроблено суб’єктом персональних даних щодо даних про себе, обов’язок доведення в суді законності відмови в доступі покладається на власника персональних даних, до якого подано запит. Згідно з законодавством України персональні дані можуть бути передані правоохоронним, судовим органам та іншим установам з метою захисту основ конституційного ладу, моралі, здоров’я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни та безпеки держави.
8. Порядок збирання, зберігання, передання та інших видів обробки персональних даних
Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
8.1 Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
8.2 Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства або в разі, якщо суб'єктом персональних даних надано згоду Оператору на передачу даних третій особі для виконання зобов'язань за цивільно-правовим договором.
8.3 У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора OFFICE@UNITBUD.COM з позначкою "Актуалізація персональних даних".
8.4 Термін обробки персональних даних визначається досягненням цілей, для яких були зібрані персональні дані, якщо інший термін не передбачений договором або чинним законодавством.
Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора OFFICE@UNITBUD.COM з позначкою "Відкликання згоди на обробку персональних даних".
8.5 Вся інформація, яка збирається сторонніми сервісами, зокрема платіжними системами, засобами зв'язку та іншими постачальниками послуг, зберігається й обробляється зазначеними особами (Операторами) відповідно до їхньої Угоди користувача та Політики конфіденційності. Суб'єкт персональних даних та/або із зазначеними документами. Оператор не несе відповідальність за дії третіх осіб, зокрема зазначених у цьому пункті постачальників послуг.
8.6 Встановлені суб'єктом персональних даних заборони на передачу (крім надання доступу), а також на обробку або умови обробки (крім отримання доступу) персональних даних, дозволених для поширення, не діють у випадках обробки персональних даних в державних, громадських та інших публічних інтересах, визначених законодавством України.
8.7 Оператор під час обробки персональних даних забезпечує конфіденційність персональних даних.
8.8 Оператор здійснює зберігання персональних даних у формі, що дає змогу визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлено законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних.
8.9 Умовою припинення обробки персональних даних може бути досягнення цілей обробки персональних даних, закінчення строку дії згоди суб'єкта персональних даних, відкликання згоди суб'єктом персональних даних або вимога про припинення обробки персональних даних, а також виявлення неправомірної обробки персональних даних.
9. Перелік дій, що здійснюються Оператором з отриманими персональними даними
9.1 Оператор здійснює збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передання (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення та знищення персональних даних.
9.2 Оператор здійснює автоматизовану обробку персональних даних з отриманням та/або передачею отриманої інформації інформаційно-телекомунікаційними мережами або без такої.
10. Конфіденційність персональних даних
Оператор та інші особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов'язані не розкривати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законом України.
11. Прикінцеві положення
11.1 Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що цікавлять, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти OFFICE@UNITBUD.COM.
11.2 В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
11.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://unitbud-1.com.ua/privacy-policy/.